Mając na uwadze prywatność i ochronę danych osobowych każdego, z kim STAJNIA POD DĘBAMI wchodzi w relację, udostępniona zostaje niniejsza Polityka prywatności informująca:

– kto jest administratorem danych osobowych,

– w jakim zakresie i w jakim celu dane osobowe są przetwarzane,

– komu są udostępniane i jak są chronione.

STAJNIA POD DĘBAMI pragnie, by każda osoba mogła świadomie oraz swobodnie decydować o tym, czy chce przekazać swoje dane lub czy i w jakim zakresie skorzysta z serwisów stajni.

Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – zwane „RODO”.

1. Zakres polityki prywatności
Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez STAJNIĘ POD DĘBAMI danych osobowych obecnych, byłych oraz potencjalnych Klientów, osób reprezentujących Klientów biznesowych i wszystkich odwiedzających i korzystających z usług strony firmowej: www.stajniapoddebami.pl

Uszczegółowieniem niniejszej polityki mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych przy okazji poszczególnych usług, formularzy kontaktowych (prośba o kontakt, zapytanie ofertowe, rezerwacja terminu, zgłoszenie uczestnika kursu, akcji promocyjnej, wydarzenia, eventu).

2. Administrator Danych Osobowych
STAJNIA POD DĘBAMI Anna Gerwazik przetwarza dane osobowe jako ich administrator. Siedziba firmy znajduje się w Nowej Soli, 67-100, ul. Jasna 1

Kontakt z osobą wyznaczoną ds. ochrony danych osobowych: tel. 502 633 695.

3. Jakie dane osobowe są zbierane
W zależności od charakteru relacji, możemy zbierać i przetwarzać wszystkie lub część następujących kategorii danych osobowych:

– Imię i nazwisko osoby kontaktującej się ze stajnią;

– Informacje kontaktowe osoby kontaktującej się ze stajnią, takie jak numery telefonów i adresy email, które zostaną podane przez daną osobę;

– Komunikację pomiędzy osobą i stajnią;

– Zainteresowania produktami lub usługami stajni.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne. STAJNIA POD DĘBAMI przetwarza dane w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów. Firma nie wykracza poza zakres danych, który jest określony w danym formularzu (formularz kontaktowy, formularz zgłoszeniowy itp.).

4. Cel zbierania i przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach i w zależności od charakteru relacji pomiędzy osobą a STAJNIĄ POD DĘBAMI lub usług, z których osoba będzie korzystać, korzysta lub skorzystała:

– zarządzanie relacjami pomiędzy osobą a STAJNIĄ POD DĘBAMI;

– komunikacja pomiędzy osobą a STAJNIĄ POD DĘBAMI;

– wykonanie usługi lub działania podjęte przed jej wykonaniem, jeżeli np. korzystasz lub zamierzasz skorzystać z usług jazdy konnej, warsztatu itp. STAJNI POD DĘBAMI

– zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. by spełnić wymogi ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych;

– analizy statystyczne – STAJNIA POD DĘBAMI używa zautomatyzowanych narzędzi, by prowadzić badania statystyczne dotyczące ogólnych trendów obejmujących usługi i produkty stajni oraz zainteresowania usługami i produktami stajni. By móc prowadzić badania, firma może łączyć i analizować różne rodzaje ww. danych. W takiej sytuacji wykorzystywane są wyłącznie dane zagregowane i nie są wykorzystywane nazwiska, adresy email, ani inne informacje pozwalające na bezpośrednią identyfikację.

5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
STAJNIA POD DĘBAMI przetwarza dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne, aby spełniać obowiązki prawne, które są nałożone przez RODO i przepisy krajowe:

– w oparciu o zgodę osoby. Jeśli dane osobowe przetwarzane są w oparciu o zgodę, osoba ma prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie poprzez zastosowanie się do szczegółowych instrukcji co do przetwarzania lub instrumentów pozwalających na jej wycofanie (np. informację telefoniczną lub sms)

– na podstawie uzasadnionych interesów STAJNI POD DĘBAMI lub też interesów stron trzecich; Przetwarzając dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów STAJNI POD DĘBAMI lub interesów stron trzecich, STAJNIA POD DĘBAMI będzie podejmować właściwe działania zabezpieczające przed możliwymi szkodami. Uzasadnione interesy STAJNI POD DĘBAMI mogą obejmować, na przykład, cele marketingowe (promocję produktów i usług firmy). Więcej na temat wskazanych interesów w punkcie 4 tego dokumentu

– na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia (np. w przypadku zapisania się na jazdę, warsztat itp.)

6. Sposób zbierania danych osobowych
Dane, które przetwarza STAJNIA POD DĘBAMI to informacje, które zostały przekazane firmie z własnej woli osoby kontaktującej się z firmą. Dane nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne lub będą niezwłocznie usuwane.

7. Gdzie są przetwarzane dane
Przetwarzamy Twoje dane osobowe lokalnie na terytorium Polski. STAJNIA POD DĘBAMI posiada rygorystyczne standardy w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania. Tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych pracowników STAJNI POD DĘBAMI będzie posiadać dostęp do Twoich danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu (administratorzy IT, personel sprzedażowy i marketingowy, księgowość).

Z zasady STAJNIA POD DĘBAMI nie przekazuje danych osobowych komukolwiek poza firmę. Może się jednak zdarzyć, że dane osobowe zostaną przekazane osobom trzecim, które realizują dla STAJNI POD DĘBAMI funkcje biznesowe lub świadczą inne usługi (kierowcy, kurierzy, poczta, fotograf, itp.). Takie strony trzecie będą zobowiązane do odpowiedniej ochrony danych osobowych, na podstawie umów, które spełniają wymagania obowiązującego prawa w tym zakresie lub na podstawie właściwych ustaw. Dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom publicznym, gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub oszustwa lub by spełnić polecenie sądu lub inny obowiązek prawny polskiego lub unijnego organu lub sądu).

8. Sposób zabezpieczenia danych osobowych
STAJNIA POD DĘBAMI zobowiązuje się właściwie chronić dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi (np. ustawa o rachunkowości) oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Międzynarodowy transfer danych osobowych
Dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych.

10. Prawa osoby, której dane są przetwarzane
Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od STAJNI POD DĘBAMI potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz dodatkowych informacji (m. in. cele, kategorie, odbiorcy, retencja, uprawnienia, źródło).

Po otrzymaniu takiego żądania, STAJNIA POD DĘBAMI jest zobowiązana dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli firma nie otrzyma innego zastrzeżenia, informacje zostaną udzielone również drogą elektroniczną.

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od STAJNI POD DĘBAMI niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma ona prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do bycia zapomnianym

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od STAJNI POD DĘBAMI niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Firma ma wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy przetwarzania,
wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania,
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od STAJNI POD DĘBAMI ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić STAJNI POD DĘBAMI prawidłowość tych danych;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
STAJNIA POD DĘBAMI nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora STAJNI POD DĘBAMI są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła STAJNI POD DĘBAMI, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony STAJNI POD DĘBAMI, jeżeli przetwarzanie odbywa się:

na podstawie zgody lub na podstawie umowy;
oraz w sposób zautomatyzowany.
Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez STAJNIĘ POD DĘBAMI bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora), w tym profilowania. Wówczas nie wolno już STAJNI POD DĘBAMI przetwarzać tych danych osobowych, chyba że firma wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Także jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w celach marketingowych), danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a STAJNIĄ POD DĘBAMI;
jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub
opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

11. Pliki cookies i profilowanie – wprowadzenie
W trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkowników Strony www.stajniapoddebami.pl, STAJNIA POD DĘBAMI stosuje profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Strony. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Strony. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dostęp do danych z plików cookies mogą posiadać również podmioty zewnętrzne, wymienione w pkt 16 Polityki prywatności i plików cookies.

W ramach „biznesowych” plików cookies, STAJNIA POD DĘBAMI może stosować pliki cookies umożliwiające poznawanie preferencji osób korzystających ze strony internetowej www.stajniapoddebami.pl. Dla przykładu, może analizować częstotliwość jej odwiedzin. Dzięki temu, może lepiej dostosować się do oczekiwań i preferencji konkretnych odbiorców albo tych odbiorców, którzy wcześniej odwiedzili tę stronę internetową.

12. Podstawa przetwarzania plików cookies
Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:

poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami,
za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym,
za pomocą konfiguracji usługi wykorzystywanej przez Użytkownika.
Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.

13. Rodzaj plików cookies wykorzystywanych przez STAJNIĘ POD DĘBAMI
Pliki cookies można skategoryzować z uwzględnieniem dwóch metod podziału:

pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Strony oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie ze Strony jest niemożliwe,
pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony może być ograniczone,
Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:

pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Użytkownika,
pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Użytkownika.
Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

pliki cookies Usługodawcy,
pliki cookies podmiotów trzecich.
14. Pliki cookies Usługodawcy
Pliki cookies Usługodawcy pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji Użytkownika, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

15. Pliki cookies podmiotów trzecich
Usługodawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

• Google Adwords – pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,

• Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu,

• Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Użytkownika,

• YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Użytkownika.

Usługodawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem Strony, o ile Usługodawca udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności Użytkownika, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty.

16. Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Alternatywą jest samodzielne ich wymienienie i aktualizacja.

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Strony.

17. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania
Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. STAJNIA POD DĘBAMI nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zaleca się zapoznanie z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

18. Zmiany Polityki prywatności i plików cookies
Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie 01.03.2021 r. STAJNIA POD DĘBAMI poddaje politykę ciągłej aktualizacji i zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, firma opublikuje jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.