A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren stajni, zapoznała się z postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień oraz dostępnych instrukcji bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji obiektu, a także zaleceń właściciela stajni oraz osób przez niego upoważnionych.
 • Właściciele koni, osoby biorące udział w zajęciach oraz osoby towarzyszące powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka jakie niesie kontakt z dużym i płochliwym zwierzęciem, jakim jest koń. Właściciel stajni nie bierze odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe powstałe z winy uczestników, jak również za rzeczy pozostawione na terenie ośrodka lub pozostawione bez opieki.
 • W związku z tym, iż jeździectwo należy do grupy sportów podwyższonego ryzyka, zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.
 • Przebywanie na terenie stajni oraz korzystanie z obiektów stajni, (siodlarni, paszarni, itp.) odbywa się w godzinach od 8.00 do 18.00. Zasada ta obowiązuje również w przypadku wizyt kowali, weterynarzy itp. Wyjątkami są wyjazdy na zawody, bądź sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu konia. 
 • Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie stajni tylko pod opieką osób dorosłych lub za ich wiedzą i pozwoleniem, za co biorą pełną odpowiedzialność.
 • Prosimy nie krzyczeć i nie przeklinać w towarzystwie innych klientów, szczególnie dzieci!
 • Dozwolone jest wprowadzanie psów nieagresywnych na smyczy pod całkowitą opieką właściciela. Powinien on dopilnować, aby psy nie płoszyły koni oraz nie załatwiały się na terenie budynku stajni (boksy, paszarnia). W razie potrzeby nakazuje się sprzątanie odchodów.
 • Każdy klient przyprowadzający osoby spoza ośrodka odpowiada za ich zachowanie.
 • Obowiązuje zasada gaszenia oświetlenia i wyłączania zbędnych odbiorników energii elektrycznej przy opuszczaniu pomieszczeń oraz zachowania umiaru w korzystaniu z wody.
 • Obowiązuje zakaz dokarmiania jakichkolwiek koni oraz wchodzenia do ich boksów /kwater bez zgody właściciela.
 • Należy zamykać drzwi/rygle po wyprowadzeniu konia z boksu/kwatery ze względu na bezpieczeństwo.
 • Obowiązuje zasada czystości i porządku w szatniach i siodlarniach oraz dookoła wszystkich obiektów.
 • Wszelkie usterki urządzeń stajennych należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze stajni.
 • Osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin oraz stwarzające zagrożenie dla siebie i innych mogą zostaną poproszone o opuszczenie terenu stajni.
 • Na terenie stajni należy przestrzegać porządku i czystości, sprzątać po sobie i po koniu.
 • W razie umyślnego okaleczenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczenia bądź urządzeń stajni sprawca ponosi odpowiedzialność materialną (oraz ewentualnie karną) za wyrządzoną szkodę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Na terenie stajni oraz w obrębie ujeżdżalni nie wolno biegać ani krzyczeć. Może to spowodować spłoszenie się zwierzęcia.
 • W stajni można się zbliżać wyłącznie do wyznaczonych koni, zabrania się podchodzenia do innych koni oraz karmienia ich bez zgody instruktora.
 • Ogniska na terenie stajni odbywają się w miejscu do tego przeznaczonym, termin oraz organizacja musi być ustalona z właścicielem terenu lub instruktorem. Po zakończonym ognisku teren do tego przeznaczony musi pozostać w takim stanie jak przed rozpoczęciem ogniska.

B. REGULAMIN JAZD W STAJNI POD DĘBAMI

 • Podczas prowadzenia jazd rekreacyjnych lub treningów zabrania się chodzenia po placu do jazdy.
 • Jeździec, który przychodzi na pierwszą jazdę w STAJNI POD DĘBAMI i nie posiada żadnych dokumentów potwierdzających swoje umiejętności zapisuje się na lonżę lub jazdę indywidualną. Prowadzący na tych zajęciach ocenia umiejętności jeździeckie każdego jeźdźca, dobiera dla niego konia i sugeruje rodzaj kolejnych jazd (jazda na lonży, jazda samodzielna).
 • Termin jazd ustalany jest indywidualnie z uczestnikami osobiście lub telefonicznie. Prosimy o zgłaszanie zmian terminu lub odwołania jazdy najpóźniej 1 dzień przed jazdą. Jazdy, które nie zostały odwołane z minimalnie 1-dniowym wyprzedzeniem uważa się za odbyte i powinny być opłacone lub odliczane od wykupionych karnetów.
 • Pierwsza jazda w naszej stajni jest płatna z góry – nie ma możliwości zapisu przez telefon. Aby zarezerwować termin należy przyjść do stajni, opłacić zajęcia i podpisać stosowne dokumenty.
 • Aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa należy stosować się do poniższych zaleceń:
 • nie wolno podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi głosem,
 • nie należy zatrzymywać się bez uzasadnienia blisko zadu konia,
 • prowadząc konia należy iść po jego lewej stronie trzymając wodze, uwiąz lub lonżę przy pysku,
 • nie karmić konia z ręki bez zgody instruktora lub właściciela,
 • nigdy nie stosować przemocy wobec koni,
 • przy podnoszeniu kończyn i myciu całego konia należy zawsze zachować szczególną ostrożność,
 • nie wolno pozostawiać osiodłanego konia bez opieki.
 • każdy uczestnik ma obowiązek nosić w trakcie zajęć strój zgodny z wymogami bezpieczeństwa: kask ochronny oraz opcjonalnie kamizelkę (istnieje możliwość korzystania z kasków, które są na wyposażeniu stajni), zabudowane buty z gładką podeszwą i obcasem, długie spodnie bezszwowe zwężane ku dołowi (getry, bryczesy), rękawiczki,
 • jeździec zobowiązuje się do punktualnego stawienia się na zajęcia,
 • spóźnienia na jazdy skutkują skróceniem czasu zajęć; w przypadku notorycznych nieobecności bez wcześniejszego odwołania i poinformowania nas o tym będą Państwo poinformowani o zakończeniu współpracy,
 • po zakończeniu jazd, o ile inny jeździec nie przejmuje konia, jeździec zobowiązany jest zadbać o konia, na którym jeździł, tzn. ma go odstawić do boksu, rozsiodłać, wyczyścić oraz wyczyścić sprzęt i odnieść go do siodlarni.

C.PENSJONAT

 • Paszporty koni pensjonatowych muszą znajdować się w depozycie stajni.
 • Obowiązkiem opiekuna po zakończeniu zabiegów pielęgnacyjnych przy koniu jest uprzątnięcie po nim stanowiska/myjki, itp. Dotyczy to również nieczystości pozostawionych przez konia na terenie stajni.
 • Zabrania się samowolnego korzystania z dodatkowych porcji ściółki i siana poza przydziałem dozowanym przez pracowników stajennych. Przy chęci zmiany dawek (zmniejszeniu lub zwiększeniu) należy poinformować właściciela stajni.
 • Wszystkie osoby niepełnoletnie mają obowiązek używania kasku podczas jazdy konnej. Jeźdźcy pełnoletni rezygnują z jego używania na własną odpowiedzialność.
 • Zabrania się samodzielnej zmiany wyglądu szatni, boksu, kwatery, itp. (przykręcania wieszaków, półek, szafek itp.) Każdorazowo należy ustalić takie kwestie z właścicielem stajni.
 • Obiekty wykorzystujemy zgodnie z jego przeznaczeniem:
 • Puszczanie konia luzem tylko na padoku/kwaterze
 • Jazda wierzchem na ujeżdżalni
 • Używanie wody, mycie itp. w miejscu do tego przeznaczonym.
 • W przypadku choroby konia, która zagraża zdrowiu innych zwierząt, właściciel zobowiązuje się do jego leczenia.
 • Nie wolno osobom obcym prowadzić treningów oraz jazd rekreacyjnych bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielami lub instruktorem stajni.
 • Obsługa stajni zaleca pozostawienie wiadomości o wyjeździe w teren, przewidywanym czasie i miejscu wycieczki oraz przypuszczalnej godzinie powrotu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje zasada uwzględniająca dobro koni, wzajemnej życzliwości i pomocy. 
 • Tematy nie poruszone w regulaminie, uzgadniane są z właścicielami stajni.
 • Osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin oraz stwarzające zagrożenie dla siebie i innych mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu ośrodka.